8 min

Mission to the Moon EP 885 ท่องเที่ยวไทย ฟื้นบ้างแต่ยังห่างจากจุดเดิม Mission to the Moon Podcast

    • ธุรกิจ

ธุรกิจท่องเที่ยวในไทยมีการพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างมาก วิกฤตที่เกิดขึ้นทำให้ต้องหันกลับมาพึ่งพาการท่องเที่ยวในไทยมากขึ้น ปัจจัยหลายอย่างทำให้การฟื้นตัวเติบโตเพียงเล็กน้อย เราจึงจำเป็นต้องพึ่งพาการช่วยเหลือจากภาครัฐและองค์กรเอกชนให้มากขึ้น

ธุรกิจท่องเที่ยวในไทยมีการพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างมาก วิกฤตที่เกิดขึ้นทำให้ต้องหันกลับมาพึ่งพาการท่องเที่ยวในไทยมากขึ้น ปัจจัยหลายอย่างทำให้การฟื้นตัวเติบโตเพียงเล็กน้อย เราจึงจำเป็นต้องพึ่งพาการช่วยเหลือจากภาครัฐและองค์กรเอกชนให้มากขึ้น

8 min

Top Podcasts In ธุรกิจ