5 min

RECAP02 เกิดอะไรขึ้นในอิแทวอน สรุปกรณีการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนครั้งใหม่ของเกาหลีใต้ Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

    • News

เกาหลีใต้เพิ่งประกาศผ่อนปรนมาตรการยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 ลงได้ไม่นาน ก็มีอันต้องเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดครั้งใหม่ เมื่อเกิดการติดเชื้อแบบ Super Spreader ขึ้นอีกครั้งจากย่านอิแทวอนThe MATTER และ Salmon Podcast จะมาสรุปที่มาที่ไปของรายงานข่าวนี้ให้ฟัง ใน Why It MATTER: Recap เทปนี้#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER #Recap #WhyItMATTERRecap

เกาหลีใต้เพิ่งประกาศผ่อนปรนมาตรการยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 ลงได้ไม่นาน ก็มีอันต้องเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดครั้งใหม่ เมื่อเกิดการติดเชื้อแบบ Super Spreader ขึ้นอีกครั้งจากย่านอิแทวอนThe MATTER และ Salmon Podcast จะมาสรุปที่มาที่ไปของรายงานข่าวนี้ให้ฟัง ใน Why It MATTER: Recap เทปนี้#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER #Recap #WhyItMATTERRecap

5 min

Top Podcasts In News