51 min

RN183 | สัญญานอันตรายค่าเงินบาทอ่อนสุดใน 16 ป‪ี‬ ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

ถามอีก กับ พี่โจ๊ค ดร. จิติพล พฤกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์การลงทุน บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)

คุยอะไรกันบ้าง?

- ค่าเงินบาท อ่อนค่าสุดในรอบ 16 ปี 

- ไทยขึ้นดอกเบี้ยช้าเกินไป มีราคาที่ต้องจ่าย /เงินเฟ้อไทย จะเป็นภาพเดียวกันกับสหรัฐฯ ? 

- ไทยยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยตาม FED เพราะหนี้ครัวเรือน ?

- ความสัมพันธ์ระหว่าง Fundflow กับ ค่าเงิน 

- ทุนสำรองของแบงค์ชาติลดลงเพราะพยุงค่าเงิน มีอะไรน่ากังวลไหม ? 

- Hedgefund สัญญาณเตือนวิกฤต

ถามอีก กับ พี่โจ๊ค ดร. จิติพล พฤกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์การลงทุน บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)

คุยอะไรกันบ้าง?

- ค่าเงินบาท อ่อนค่าสุดในรอบ 16 ปี 

- ไทยขึ้นดอกเบี้ยช้าเกินไป มีราคาที่ต้องจ่าย /เงินเฟ้อไทย จะเป็นภาพเดียวกันกับสหรัฐฯ ? 

- ไทยยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยตาม FED เพราะหนี้ครัวเรือน ?

- ความสัมพันธ์ระหว่าง Fundflow กับ ค่าเงิน 

- ทุนสำรองของแบงค์ชาติลดลงเพราะพยุงค่าเงิน มีอะไรน่ากังวลไหม ? 

- Hedgefund สัญญาณเตือนวิกฤต

51 min