1 hr 5 min

RN223 | รัสเซียถล่มเคียฟ เปลี่ยนเกม เสี่ยงสงครามโลกครั้งที่ 3 ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

ถามอีก กับ

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง

คุยอะไรกันบ้าง?

- รัสเซียเปิดฉากโจมตี เปลี่ยนเกมสมรภูมิรบเป็นแบบไหน ?  

- สถานการณ์จะไปทิศทางไหน ? 

- กรอบระยะเวลาหน้าหนาวเป็นตัวชี้วัด ?  

ถามอีก กับ

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง

คุยอะไรกันบ้าง?

- รัสเซียเปิดฉากโจมตี เปลี่ยนเกมสมรภูมิรบเป็นแบบไหน ?  

- สถานการณ์จะไปทิศทางไหน ? 

- กรอบระยะเวลาหน้าหนาวเป็นตัวชี้วัด ?  

1 hr 5 min