1 hr 13 min

RN256 | TFEX ตลาดหุ้นเริ่มฟื้น วางแผนอย่างไรไตรมาส 4 ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

ถามอีก กับ อ.นิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ สถาบันการลงทุน QIQP บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน)

คุยอะไรกันบ้าง?

- ภาพรวมตลาดหุ้นไทย

- SET

- กลุ่มธนาคาร 

- กลุ่มน้ำมัน

- กลุ่มค้าปลีก

- กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 

- TFEX 

- Vietnam Index

- Bitcoin

- เปิดบัญชีหุ้น TFEX ทองคำ

ถามอีก กับ อ.นิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ สถาบันการลงทุน QIQP บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน)

คุยอะไรกันบ้าง?

- ภาพรวมตลาดหุ้นไทย

- SET

- กลุ่มธนาคาร 

- กลุ่มน้ำมัน

- กลุ่มค้าปลีก

- กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 

- TFEX 

- Vietnam Index

- Bitcoin

- เปิดบัญชีหุ้น TFEX ทองคำ

1 hr 13 min