26 min

SIL09 อนุญาโตตุลาการ ขั้นตอนระงับข้อพิพาทที่ไม่ต้องถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศา‪ล‬ Social-in-Law

    • Society & Culture

มีเรื่องกันไม่จำเป็นต้องขึ้นศาลท่าเดียวนะSocial-in-Law เอพิโสดนี้ขอไปพูดคุยกับ เจ-ฉันท์ทัต แสงไชย ที่ปรึกษากฎหมาย ด้านอนุญาโตตุลาการ เพื่อแนะนำบริการทางกฎหมายใหม่ (จริงๆ ก็ไม่ได้ใหม่มาก แต่คนไม่ค่อยรู้จัก) อย่าง “อนุญาโตตุลาการ” ที่จะเป็นหนึ่งทางเลือกในการระงับข้อพิพาท ให้ไม่ต้องเสียเวลาไปขึ้นศาลเป็นปีๆ#SalmonPodcast #SocialInLaw #ทนายตัวแสบ #BadassAttorney
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

มีเรื่องกันไม่จำเป็นต้องขึ้นศาลท่าเดียวนะSocial-in-Law เอพิโสดนี้ขอไปพูดคุยกับ เจ-ฉันท์ทัต แสงไชย ที่ปรึกษากฎหมาย ด้านอนุญาโตตุลาการ เพื่อแนะนำบริการทางกฎหมายใหม่ (จริงๆ ก็ไม่ได้ใหม่มาก แต่คนไม่ค่อยรู้จัก) อย่าง “อนุญาโตตุลาการ” ที่จะเป็นหนึ่งทางเลือกในการระงับข้อพิพาท ให้ไม่ต้องเสียเวลาไปขึ้นศาลเป็นปีๆ#SalmonPodcast #SocialInLaw #ทนายตัวแสบ #BadassAttorney
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

26 min

Top Podcasts In Society & Culture

FAROSE podcast
Salmon Podcast
CHANGE2561
THE STANDARD
THE STANDARD
Naphat's bedroom story