28 min

The Active Podcast EP. 16: เปิดร่างกฎหมาย เปิดโอกาสชาติพันธุ‪์‬ The Active Podcast

    • TV & Film

“ไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์หรือชนเผ่าไหน ก็เป็นคนไทยด้วยกัน”
ความเสมอภาค - เท่าเทียม - ยุติธรรม จึงควรเกิดขึ้นคนทุกกลุ่ม
 
การผลักดันร่าง พ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย และ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ กำลังเป็นใบเบิกทางสำคัญที่ทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ของไทย มีสิทธิมีเสียงในสังคมมากขึ้น
 
The Active Podcast EP.16 ชวน “เปิดร่างกฎหมาย เปิดโอกาสชาติพันธุ์”
กับ ศักดิ์ดา แสนมี่ เลขาธิการสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย และ อภินันท์ ธรรมเสนา รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ชวนคุยโดย พรีน พิชญาพร โพธิ์สง่า

“ไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์หรือชนเผ่าไหน ก็เป็นคนไทยด้วยกัน”
ความเสมอภาค - เท่าเทียม - ยุติธรรม จึงควรเกิดขึ้นคนทุกกลุ่ม
 
การผลักดันร่าง พ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย และ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ กำลังเป็นใบเบิกทางสำคัญที่ทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ของไทย มีสิทธิมีเสียงในสังคมมากขึ้น
 
The Active Podcast EP.16 ชวน “เปิดร่างกฎหมาย เปิดโอกาสชาติพันธุ์”
กับ ศักดิ์ดา แสนมี่ เลขาธิการสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย และ อภินันท์ ธรรมเสนา รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ชวนคุยโดย พรีน พิชญาพร โพธิ์สง่า

28 min

Top Podcasts In TV & Film