14 min

คุณแม่ ฮาวทูทิ้ง เมื่อของลูกมันเยอะ เราจะปล่อยออกยังไง | EP18 The Rookie Mom

    • Relationships

ภาพยนตร์ ฮาวทูทิ้ง ลาโรงไปแล้ว แต่สัมภาระของพ่อแม่ที่ต้องการคัมภีร์ฮาวทูทิ้งยังคงมีอยู่ตลอดปี คุณแม่นิดนกจะมาแชร์วิธีการทิ้ง หรือแปลงทรัพย์สินเป็นเงิน ว่าข้าวของของลูกเนี่ย มันเอาไปทิ้งยังไงได้บ้างให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตผู้ปกครอง
#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

ภาพยนตร์ ฮาวทูทิ้ง ลาโรงไปแล้ว แต่สัมภาระของพ่อแม่ที่ต้องการคัมภีร์ฮาวทูทิ้งยังคงมีอยู่ตลอดปี คุณแม่นิดนกจะมาแชร์วิธีการทิ้ง หรือแปลงทรัพย์สินเป็นเงิน ว่าข้าวของของลูกเนี่ย มันเอาไปทิ้งยังไงได้บ้างให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตผู้ปกครอง
#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

14 min