35 min

EP19 Working Mama เมื่อคุณแม่กลับไปทำงาน The Rookie Mom

    • Relationships

เลี้ยงลูกครบกำหนดลา คุณแม่ก็ต้องกลับไปทำงานนิดนกอยากพูดถึงการลางานและการกลับไปทำงานในแง่มุมต่างๆ ว่ามัน heal จิตใจของคุณแม่ได้อย่างไร ดีลกับการต้องห่างลูกในระยะแรกๆ อย่างไร จัดการเวลาอย่างไร และเอาเข้าจริง การลาคลอดมันมีความเหมาะสมของระยะเวลาไหม
#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก

เลี้ยงลูกครบกำหนดลา คุณแม่ก็ต้องกลับไปทำงานนิดนกอยากพูดถึงการลางานและการกลับไปทำงานในแง่มุมต่างๆ ว่ามัน heal จิตใจของคุณแม่ได้อย่างไร ดีลกับการต้องห่างลูกในระยะแรกๆ อย่างไร จัดการเวลาอย่างไร และเอาเข้าจริง การลาคลอดมันมีความเหมาะสมของระยะเวลาไหม
#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก

35 min

Top Podcasts In Relationships