33 min

พื้นที่ส่วนตัว? เมื่อการกักตัวทำพื้นที่ส่วนครอบครัวปะปนกัน | EP27 The Rookie Mom

    • Relationships

อยู่ด้วยกันมากขึ้นอาจจะไม่ได้เข้าใจกันมากขึ้น เพราะมนุษย์ล้วนมีพื้นที่ส่วนตัวกันทั้งนั้นไม่เว้นแม้แต่ในความสัมพันธ์ครอบครัวแต่การกักตัวทำให้เราต้องอยู่ด้วยกันมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แล้วทำยังไงกันล่ะ การอยู่ร่วมกันอันยาวนานถึงจะไม่ทรมานกันไปจนเกินจะทน
#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก

อยู่ด้วยกันมากขึ้นอาจจะไม่ได้เข้าใจกันมากขึ้น เพราะมนุษย์ล้วนมีพื้นที่ส่วนตัวกันทั้งนั้นไม่เว้นแม้แต่ในความสัมพันธ์ครอบครัวแต่การกักตัวทำให้เราต้องอยู่ด้วยกันมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แล้วทำยังไงกันล่ะ การอยู่ร่วมกันอันยาวนานถึงจะไม่ทรมานกันไปจนเกินจะทน
#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก

33 min