32 min

TS EP.68 เอาชนะโลกธุรกิจยุค ‘New Normal’ ด้วย Data-Driven Marketing Techsauce Podcast

    • Technology

ทุกวันนี้ทุกองค์กรเข้าใจนิยามของ Big Data มากขึ้น แต่หากถามถึงการนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจ ต้องถือว่าไม่ใช่ที่ทุกองค์กรจะใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ในโอกาสนี้เราจึงชวนพูดคุยกับคุณอัญชีรา ชุมชัยเวทย์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานยุทธศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเชิงลึก กรุงศรี คอนซูมเมอร์

ทุกวันนี้ทุกองค์กรเข้าใจนิยามของ Big Data มากขึ้น แต่หากถามถึงการนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจ ต้องถือว่าไม่ใช่ที่ทุกองค์กรจะใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ในโอกาสนี้เราจึงชวนพูดคุยกับคุณอัญชีรา ชุมชัยเวทย์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานยุทธศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเชิงลึก กรุงศรี คอนซูมเมอร์

32 min

Top Podcasts In Technology