47 min

UC22 Monster: เลิศล้ำสัตว์ประหลา‪ด‬ Untitled Case

    • True Crime

เราเคยพาคุณไปฟังเรื่องสัตว์ประหลาดมาแล้วจากเอพิโสดที่ 2 คราวนี้ไปเจอสัตว์ประหลาดมากขึ้นไปอีก 2 เรื่องจากยชและธัญล้างหัวจากเรื่องสยองๆ หลายอีพีที่ผ่านมา ไปฟังเรื่องชวนเกาหัวน่างงงวยกับทฤษฎีสัตว์ประหลาดแปลกกันบ้างละกันนะ#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ

เราเคยพาคุณไปฟังเรื่องสัตว์ประหลาดมาแล้วจากเอพิโสดที่ 2 คราวนี้ไปเจอสัตว์ประหลาดมากขึ้นไปอีก 2 เรื่องจากยชและธัญล้างหัวจากเรื่องสยองๆ หลายอีพีที่ผ่านมา ไปฟังเรื่องชวนเกาหัวน่างงงวยกับทฤษฎีสัตว์ประหลาดแปลกกันบ้างละกันนะ#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ

47 min

Top Podcasts In True Crime