1 hr 3 min

UC33 Bizarre Experiment: การทดลองหลุดโล‪ก‬ Untitled Case

    • True Crime

((ระดับความ Disturb: 4 กะโหลก))อีกหนึ่งธีมที่ถูกรีเควสต์เยอะมาก คือ การทดลอง แบบแปลกๆ ประหลาดๆ แต่ยชกับธัญพาเราไปไกลกว่านั้น ด้วยการเล่าถึงหนึ่งการทดลองของฆาตกรที่มีปัญหาทางจิต กับอีกหนึ่งการทดลองที่ไม่ได้ประกอบด้วยสารเคมีและบีเกอร์ตวงสาร แต่ใช้จินตนาการมาสร้างสิ่งที่ไร้ตัวตนให้ปรากฏขึ้นมา#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ

((ระดับความ Disturb: 4 กะโหลก))อีกหนึ่งธีมที่ถูกรีเควสต์เยอะมาก คือ การทดลอง แบบแปลกๆ ประหลาดๆ แต่ยชกับธัญพาเราไปไกลกว่านั้น ด้วยการเล่าถึงหนึ่งการทดลองของฆาตกรที่มีปัญหาทางจิต กับอีกหนึ่งการทดลองที่ไม่ได้ประกอบด้วยสารเคมีและบีเกอร์ตวงสาร แต่ใช้จินตนาการมาสร้างสิ่งที่ไร้ตัวตนให้ปรากฏขึ้นมา#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ

1 hr 3 min

Top Podcasts In True Crime