14 min

Vantage Point | Bio-hacking แฮ้กร่างกายให้มีความสามารถเหนือมนุษย‪์‬ Vantage Point Podcast

    • Technology

เทรนด์การแฮ้กร่างกายให้เข้าใกล้ความเป็นคอมพิวเตอร์และความอมตะมากขึ้น เป็นสิ่งที่กำลังได้รับความนิยมในคนบางกลุ่ม ถ้าเป็นคุณล่ะ จะทำไหม?

เทรนด์การแฮ้กร่างกายให้เข้าใกล้ความเป็นคอมพิวเตอร์และความอมตะมากขึ้น เป็นสิ่งที่กำลังได้รับความนิยมในคนบางกลุ่ม ถ้าเป็นคุณล่ะ จะทำไหม?

14 min

Top Podcasts In Technology