18 min

WEALTH MATTERS EP9 ถอดรหัสกลยุทธ์ลงทุนหลังเลือกตั้งสหรัฐ SCB Podcast

    • Investing

เจาะลึกภาพรวมเศรษฐกิจโลก นโยบายภาครัฐ และกลยุทธ์การลงทุนต้อนรับผู้นำคนใหม่สหรัฐอเมริกา วิเคราะห์ผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ต่าง ๆ รวมถึงเผยกลุ่มธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบแบบครบถ้วนพร้อมให้นักลงทุนปรับใช้ได้จริง

เจาะลึกภาพรวมเศรษฐกิจโลก นโยบายภาครัฐ และกลยุทธ์การลงทุนต้อนรับผู้นำคนใหม่สหรัฐอเมริกา วิเคราะห์ผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ต่าง ๆ รวมถึงเผยกลุ่มธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบแบบครบถ้วนพร้อมให้นักลงทุนปรับใช้ได้จริง

18 min

Top Podcasts In Investing