21 min

WIM02 ไวไฟร้านกาแฟ กับอิสรภาพทางความคิดเห็นของเร‪า‬ Why It MATTERs NOW คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

    • News

Why It MATTER กับหวี-พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ และโจ้-นทธัญ แสงไชย สัปดาห์นี้มาคุยประเด็นร้อนเมื่อกระทรวงดิจิทัลฯ ส่งสัญญาณว่าร้านกาแฟที่ปล่อยไวไฟฟรีให้ลูกค้าใช้งาน ต้องเก็บสิ่งที่เรียกว่า log file ไว้ เพื่อรัฐบาลสามารถเรียกตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางอินเทอร์เน็ตได้ข่าวนี้ส่งผลต่อชีวิตของประชาชนอย่างเราอย่างไร ไปฟังกัน#SalmonPodcast #WhyItMATTER #TheMATTER

Why It MATTER กับหวี-พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ และโจ้-นทธัญ แสงไชย สัปดาห์นี้มาคุยประเด็นร้อนเมื่อกระทรวงดิจิทัลฯ ส่งสัญญาณว่าร้านกาแฟที่ปล่อยไวไฟฟรีให้ลูกค้าใช้งาน ต้องเก็บสิ่งที่เรียกว่า log file ไว้ เพื่อรัฐบาลสามารถเรียกตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางอินเทอร์เน็ตได้ข่าวนี้ส่งผลต่อชีวิตของประชาชนอย่างเราอย่างไร ไปฟังกัน#SalmonPodcast #WhyItMATTER #TheMATTER

21 min

Top Podcasts In News

THE STANDARD
BBC World Service
THE STANDARD
sondhitalk
The MATTER
THE STANDARD