24 min

WIM08 อาบอบนวด disruption เมื่อธุรกิจ sex ก็ต้องมุ่งสู่ 4.0 Why It MATTER คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

    • News

Why It MATTER ประจำสัปดาห์นี้ ธัญวัฒน์ อิพภูดม จาก The MATTER เลือกเรื่องการเกิดขึ้นของธุรกิจค้าประเวณีแบบ 4.0 ที่อาจสั่นสะเทือนไปถึงธุรกิจสีเทาขนาดใหญ่ของบ้านเราอย่างอาบอบนวดซึ่งก็น่าตั้งคำถามว่าเราควรกำกับดูแลธุรกิจเหล่านี้อย่างไร และทำอย่างไรให้เรานำมันขึ้นมาถกกันบนโต๊ะได้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER

Why It MATTER ประจำสัปดาห์นี้ ธัญวัฒน์ อิพภูดม จาก The MATTER เลือกเรื่องการเกิดขึ้นของธุรกิจค้าประเวณีแบบ 4.0 ที่อาจสั่นสะเทือนไปถึงธุรกิจสีเทาขนาดใหญ่ของบ้านเราอย่างอาบอบนวดซึ่งก็น่าตั้งคำถามว่าเราควรกำกับดูแลธุรกิจเหล่านี้อย่างไร และทำอย่างไรให้เรานำมันขึ้นมาถกกันบนโต๊ะได้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER

24 min

Top Podcasts In News