25 min

WIM08 อาบอบนวด disruption เมื่อธุรกิจ sex ก็ต้องมุ่งสู่ 4.0 Why It MATTERs NOW คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

    • News

Why It MATTER ประจำสัปดาห์นี้ ธัญวัฒน์ อิพภูดม จาก The MATTER เลือกเรื่องการเกิดขึ้นของธุรกิจค้าประเวณีแบบ 4.0 ที่อาจสั่นสะเทือนไปถึงธุรกิจสีเทาขนาดใหญ่ของบ้านเราอย่างอาบอบนวดซึ่งก็น่าตั้งคำถามว่าเราควรกำกับดูแลธุรกิจเหล่านี้อย่างไร และทำอย่างไรให้เรานำมันขึ้นมาถกกันบนโต๊ะได้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER

Why It MATTER ประจำสัปดาห์นี้ ธัญวัฒน์ อิพภูดม จาก The MATTER เลือกเรื่องการเกิดขึ้นของธุรกิจค้าประเวณีแบบ 4.0 ที่อาจสั่นสะเทือนไปถึงธุรกิจสีเทาขนาดใหญ่ของบ้านเราอย่างอาบอบนวดซึ่งก็น่าตั้งคำถามว่าเราควรกำกับดูแลธุรกิจเหล่านี้อย่างไร และทำอย่างไรให้เรานำมันขึ้นมาถกกันบนโต๊ะได้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER

25 min

Top Podcasts In News

THE STANDARD
BBC World Service
sondhitalk
THE STANDARD
NHK (Japan Broadcasting Corporation)
The New York Times