25 min

WIM10 ฟุตปาธ ทางเท้า กับสิทธิ์ในการเดินทางด้วยสองเท้าของคนเมือ‪ง‬ Why It MATTERs NOW คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

    • News

ว่ากันง่ายๆ เดินคือการสัญจรที่เบสิกที่สุดของมนุษย์ และจะเป็นอย่างไรหากการเดินในเมืองกลายเป็นเรื่องที่ลำบากจนคนไม่อยากเดินออกไปไหนมาไหนธัญวัฒน์ อิพภูดม จาก The MATTER กลับมาคุยกับโจ้บองโก้ในเรื่องทางเท้า ที่เป็นเหมือนเส้นเลือดฝอยของการคมนาคมในเมืองใหญ่#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER

ว่ากันง่ายๆ เดินคือการสัญจรที่เบสิกที่สุดของมนุษย์ และจะเป็นอย่างไรหากการเดินในเมืองกลายเป็นเรื่องที่ลำบากจนคนไม่อยากเดินออกไปไหนมาไหนธัญวัฒน์ อิพภูดม จาก The MATTER กลับมาคุยกับโจ้บองโก้ในเรื่องทางเท้า ที่เป็นเหมือนเส้นเลือดฝอยของการคมนาคมในเมืองใหญ่#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER

25 min

Top Podcasts In News