44 min

WIM22 Itaewon Class ซีรีส์ใหม่กับประวัติศาสตร์ diversity ของเกาหลีใต‪้‬ Why It MATTERs NOW คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

    • News

นอกจากเรื่อง COVID-19 อีกกระแสที่มีคนพูดถึงอย่างมากคือซีรีส์ Itaewon Class ที่หลายคนติดกันงอมแงมเอิน กรุณพร พาเราไปคุยเรื่องย่าน Itaewon ย่านที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมความหลากหลายของกรุงโซล มีทั้งหลากเชื้อชาติ หลากเพศ หลายรสนิยม จนหลายชาวเกาหลีหลายคนบอกว่านี่คือพื้นที่ที่มีอิสรภาพมากที่สุดในกรุงโซล#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER

นอกจากเรื่อง COVID-19 อีกกระแสที่มีคนพูดถึงอย่างมากคือซีรีส์ Itaewon Class ที่หลายคนติดกันงอมแงมเอิน กรุณพร พาเราไปคุยเรื่องย่าน Itaewon ย่านที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมความหลากหลายของกรุงโซล มีทั้งหลากเชื้อชาติ หลากเพศ หลายรสนิยม จนหลายชาวเกาหลีหลายคนบอกว่านี่คือพื้นที่ที่มีอิสรภาพมากที่สุดในกรุงโซล#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER

44 min

Top Podcasts In News

THE STANDARD
BBC World Service
sondhitalk
THE STANDARD
NHK (Japan Broadcasting Corporation)
radio tonews