39 min

WIM29 การคลายล็อกดาวน์จะเปลี่ยน New Abnormal ให้กลายเป็น New Normal Why It MATTERs NOW คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

    • News

เร็วๆ นี้รัฐบาลจะเริ่มคลายความเข้มงวดของมาตรการล็อกดาวน์ลง ซึ่งแน่นอนว่าจะมีผลกระทบต่อชีวิตของคนไทยแน่นอนในทางพฤติกรรม ทั้งการปรับตัวของธุรกิจร้านอาหารและบริการ ที่ต้องเพิ่ม ‘ระยะห่าง’ และ ‘สุขอนามัย’ ให้มากขึ้นเหตุการณ์ 9/11 อาจเปลี่ยนนโยบายทางการบินและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการไปตลอดกาล แล้ว COVID-19 จะเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ปกติ ให้กลายเป็นเรื่องปกติได้หรือไม่จากนี้ไป ไปฟังหวี พงศ์พิพัฒน์ ถกประเด็นนี้กับโจ้ นทธัญ กัน#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER #NewNormal #NewAbnormal #WorkFromHome #SafeAtHome

เร็วๆ นี้รัฐบาลจะเริ่มคลายความเข้มงวดของมาตรการล็อกดาวน์ลง ซึ่งแน่นอนว่าจะมีผลกระทบต่อชีวิตของคนไทยแน่นอนในทางพฤติกรรม ทั้งการปรับตัวของธุรกิจร้านอาหารและบริการ ที่ต้องเพิ่ม ‘ระยะห่าง’ และ ‘สุขอนามัย’ ให้มากขึ้นเหตุการณ์ 9/11 อาจเปลี่ยนนโยบายทางการบินและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการไปตลอดกาล แล้ว COVID-19 จะเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ปกติ ให้กลายเป็นเรื่องปกติได้หรือไม่จากนี้ไป ไปฟังหวี พงศ์พิพัฒน์ ถกประเด็นนี้กับโจ้ นทธัญ กัน#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER #NewNormal #NewAbnormal #WorkFromHome #SafeAtHome

39 min

Top Podcasts In News

THE STANDARD
BBC World Service
sondhitalk
THE STANDARD
NHK (Japan Broadcasting Corporation)
radio tonews