23 min

#WTF - EP093 6‪G‬ #WTF

    • Technology

คงไม่เร็วไปที่จะพูดถึง Technology 6G ในวันนี้ วันที่ 5G ยังอยู่ในช่วงเตาะแตะ เพิ่งจะเริ่มติดตั้งและให้บริการใช้งานในชีวิตจริง นายบอสจะมาเล่าให้ฟังกันใน Episode นี้ค่ะ

See omnystudio.com/listener for privacy information.

คงไม่เร็วไปที่จะพูดถึง Technology 6G ในวันนี้ วันที่ 5G ยังอยู่ในช่วงเตาะแตะ เพิ่งจะเริ่มติดตั้งและให้บริการใช้งานในชีวิตจริง นายบอสจะมาเล่าให้ฟังกันใน Episode นี้ค่ะ

See omnystudio.com/listener for privacy information.

23 min

Top Podcasts In Technology