11 min

YOU’RE WEALTH COME EP6 3 อุปสรรค ทำไมไปไม่ถึงเป้าหมายความมั่งคั่ง SCB Podcast

    • Investing

เคยสงสัยหรือไม่ ทำไมลงทุนแล้วไปไม่ถึงเป้าหมาย มาทำความรู้จักอุปสรรค 3 ข้อที่ทำให้ไปไม่ถึงเป้าหมายความมั่งคั่ง และวิธีก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้ เพื่อเข้าใกล้เป้าหมายการลงทุนของคุณมากยิ่งขึ้นกับ ดร. โจ๊ก และคุณพลอยใน You’re Wealth Come เอพิโสดนี้

เคยสงสัยหรือไม่ ทำไมลงทุนแล้วไปไม่ถึงเป้าหมาย มาทำความรู้จักอุปสรรค 3 ข้อที่ทำให้ไปไม่ถึงเป้าหมายความมั่งคั่ง และวิธีก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้ เพื่อเข้าใกล้เป้าหมายการลงทุนของคุณมากยิ่งขึ้นกับ ดร. โจ๊ก และคุณพลอยใน You’re Wealth Come เอพิโสดนี้

11 min

Top Podcasts In Investing