304 episodes

آواز نجات، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که جويندگان حقيقت را کمک می‌کند تا به نجات و رستگاری مسيحی پی ببرند. در انجيل مقدس نوشته شده: "زيرا فيض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است." (رسالۀ به تيطس، فصل دوم، آيۀ يازده).‏

آواز نجا‪ت‬ راديو مژده

  • Christianity
  • 1.0 • 1 Rating

آواز نجات، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که جويندگان حقيقت را کمک می‌کند تا به نجات و رستگاری مسيحی پی ببرند. در انجيل مقدس نوشته شده: "زيرا فيض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است." (رسالۀ به تيطس، فصل دوم، آيۀ يازده).‏

  زندگی و تعالیم عیسی مسیح - ۱۲

  زندگی و تعالیم عیسی مسیح - ۱۲

  عیسی، خادم افسر رومی را شفا داد و همچنین پسر يگانۀ بیوه‌زنی را زنده کرد. مسیح تمام کسانی را که با ایمان به‌سوی او قدم بر‌می‌دارند می‌پذیرد و به آن‌ها نجات و شفا می‌بخشد.‏

  • 26 min
  زندگی و تعالیم عیسی مسیح - ۱۱

  زندگی و تعالیم عیسی مسیح - ۱۱

  کسانی که صدای خدای حقيقی را می‌شنوند و به‌جای پیروی از تعالیم انسانی، از تعالیم خدا در کتاب ‌مقدس‌، اطاعت و پیروی می‌کنند، آرامش واقعی و قدرت روحانی را تجربه خواهند ‌‌کرد.‏

  • 26 min
  زندگی و تعالیم عیسی مسیح - ۱۰

  زندگی و تعالیم عیسی مسیح - ۱۰

  یکی از مشهورترین موعظه‌های عیسی، موعظۀ سر کوه است. در این موعظه، عیسی معیارهای عالی اخلاقی را برای ايمانداران و پيروانش، تشریح می‌کند. این معیارها با اصول رایج جهان در‌تضاد هستند.‏

  • 27 min
  زندگی و تعالیم عیسی مسیح - ۹

  زندگی و تعالیم عیسی مسیح - ۹

  عيسی مسيح، در جواب علماء و ملايان يهود که از او ايراد می‌گرفتند و می‌گفتند چرا او با گناهکاران معاشرت کرده و غذا می‌خورد، با ذکر سه مثل، نشان داد که خدا نسبت ‌به گناهکاران محبت و شفقت دارد.‏

  • 26 min
  زندگی و تعالیم عیسی مسیح - ۸

  زندگی و تعالیم عیسی مسیح - ۸

  عیسی، به هر شهر و روستا که می‌رفت عدۀ زیادی از بیماران و جذاميان را شفا می‌بخشید. مسیح با تعالیم و زندگی خود نشان داد که باید نسبت به تمام مردم از هر طبقه‌ای که باشند محبت داشته‌باشیم.‏

  • 26 min
  زندگی و تعالیم عیسی مسیح - ۷

  زندگی و تعالیم عیسی مسیح - ۷

  عیسی، در راه جلیل با زنی سامری ملاقات کرد و به‌خاطر شهادت آن زن، عدۀ زیادی از سامريان به او ایمان آوردند. مسیح تعلیم می‌داد که خدا تمام جهانيان را دوست دارد و نباید تعصب نژادی یا مذهبی داشت.‏

  • 26 min

Customer Reviews

1.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Christianity

More by راديو مژده