26 min

نحمیا ۱: ۷ تا ۱‪۱‬ تمام کتاب

    • Christianity

این آیات به ادامۀ موضوع اندوه نحمیا و دعای او برای قوم خود می‌پردازد.‏

این آیات به ادامۀ موضوع اندوه نحمیا و دعای او برای قوم خود می‌پردازد.‏

26 min