1 episode

زندگی پیکار نیست بازی است. زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. قوه تخیل در بازی زندگی نقشی عمده دارد. برای پیروزی در بازی زندگی باید قوه تخیل را آموزش دهیم.

Self Mina

    • Self Help

زندگی پیکار نیست بازی است. زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. قوه تخیل در بازی زندگی نقشی عمده دارد. برای پیروزی در بازی زندگی باید قوه تخیل را آموزش دهیم.

    درباره مدیتیشن و انواع آن

    درباره مدیتیشن و انواع آن

    زندگی پیکار نیست . بازی است. آدمی هرچه بکارد همان را درو خواهد کرد . قوه تخیل در بازی زندگی نقشی عمده دارد و هرچه در خیال خود تصور کند در زندگیش نمایان میشود. برای پیروزی باید قوه تخیل را آموزش دهیم

    • 5 min

Top Podcasts In Self Help

Listeners Also Subscribed To