10 min

Чайник - На кудыкину гору Китайский язык с Buyilehu

    • Education

嗨,你去哪里?
hāi, nǐ qù nǎlǐ ?
我去医院。
wǒ qù yīyuàn.
医院?怎么了?
yīyuàn? zěnme le?
你说呢?我在那里工作。
nǐ shuō ne? wǒ zài nàli gōngzuò.

Другие материалы Вы сможете найти на Buyilehu.org

嗨,你去哪里?
hāi, nǐ qù nǎlǐ ?
我去医院。
wǒ qù yīyuàn.
医院?怎么了?
yīyuàn? zěnme le?
你说呢?我在那里工作。
nǐ shuō ne? wǒ zài nàli gōngzuò.

Другие материалы Вы сможете найти на Buyilehu.org

10 min

Top Podcasts In Education