34 min

Mayak Innovatsiy_Episode#3_Andrei Komarovski from Sector X Mayak Innovatsiy

    • Entrepreneurship

#03. Andrei Komarovski - CEO of Sector X acceleration platform

#03. Andrei Komarovski - CEO of Sector X acceleration platform

34 min