54 min

Mayak Innovatsiy_S.3_Episode#5_Alex ZeroGravity Kokhanovskyy_UPEA Mayak Innovatsiy

    • Entrepreneurship

#21. Alex ZeroGravity Kokhanovskyy — the founder of Ukrainian Professional Esports Association

#21. Alex ZeroGravity Kokhanovskyy — the founder of Ukrainian Professional Esports Association

54 min