40 episodes

Myanmar Praise and Worship

Myanmar Praise and Worship Podcast Myanmar Gospel Songs

  • Christianity

Myanmar Praise and Worship

  ဤမြို့အတွက်ဆုတောင်း

  ဤမြို့အတွက်ဆုတောင်း

  JESUS
  01. ဤမြို့အတွက်ဆုတောင်း
  02. အောင်ပွဲ
  03. အရာရာ
  04. ကိုယ်တော့ကိုချစ်တယ်
  05. True Worshiper
  06. ယေရှုခရစ်နာမ၌
  07. To God be the Glory
  08. အထံတော်
  09. ဘုန်းကြီးပါစေ
  10. JESUS
  11. ကျွန်ုပ်၏အကွယ်အကာ
  12. ကိုယ်တော့ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်
  13. ကိုယ်တော်တစ်ပါးတည်းသာ

  • 4 min
  အောင်ပွဲ

  အောင်ပွဲ

  JESUS
  01. ဤမြို့အတွက်ဆုတောင်း
  02. အောင်ပွဲ
  03. အရာရာ
  04. ကိုယ်တော့ကိုချစ်တယ်
  05. True Worshiper
  06. ယေရှုခရစ်နာမ၌
  07. To God be the Glory
  08. အထံတော်
  09. ဘုန်းကြီးပါစေ
  10. JESUS
  11. ကျွန်ုပ်၏အကွယ်အကာ
  12. ကိုယ်တော့ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်
  13. ကိုယ်တော်တစ်ပါးတည်းသာ

  • 5 min
  အရာရာ

  အရာရာ

  JESUS
  01. ဤမြို့အတွက်ဆုတောင်း
  02. အောင်ပွဲ
  03. အရာရာ
  04. ကိုယ်တော့ကိုချစ်တယ်
  05. True Worshiper
  06. ယေရှုခရစ်နာမ၌
  07. To God be the Glory
  08. အထံတော်
  09. ဘုန်းကြီးပါစေ
  10. JESUS
  11. ကျွန်ုပ်၏အကွယ်အကာ
  12. ကိုယ်တော့ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်
  13. ကိုယ်တော်တစ်ပါးတည်းသာ

  • 5 min
  ကိုယ်တော့ကိုချစ်တယ်

  ကိုယ်တော့ကိုချစ်တယ်

  JESUS
  01. ဤမြို့အတွက်ဆုတောင်း
  02. အောင်ပွဲ
  03. အရာရာ
  04. ကိုယ်တော့ကိုချစ်တယ်
  05. True Worshiper
  06. ယေရှုခရစ်နာမ၌
  07. To God be the Glory
  08. အထံတော်
  09. ဘုန်းကြီးပါစေ
  10. JESUS
  11. ကျွန်ုပ်၏အကွယ်အကာ
  12. ကိုယ်တော့ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်
  13. ကိုယ်တော်တစ်ပါးတည်းသာ

  • 5 min
  True Worshiper

  True Worshiper

  JESUS
  01. ဤမြို့အတွက်ဆုတောင်း
  02. အောင်ပွဲ
  03. အရာရာ
  04. ကိုယ်တော့ကိုချစ်တယ်
  05. True Worshiper
  06. ယေရှုခရစ်နာမ၌
  07. To God be the Glory
  08. အထံတော်
  09. ဘုန်းကြီးပါစေ
  10. JESUS
  11. ကျွန်ုပ်၏အကွယ်အကာ
  12. ကိုယ်တော့ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်
  13. ကိုယ်တော်တစ်ပါးတည်းသာ

  • 5 min
  ယေရှုခရစ်နာမ၌

  ယေရှုခရစ်နာမ၌

  JESUS
  01. ဤမြို့အတွက်ဆုတောင်း
  02. အောင်ပွဲ
  03. အရာရာ
  04. ကိုယ်တော့ကိုချစ်တယ်
  05. True Worshiper
  06. ယေရှုခရစ်နာမ၌
  07. To God be the Glory
  08. အထံတော်
  09. ဘုန်းကြီးပါစေ
  10. JESUS
  11. ကျွန်ုပ်၏အကွယ်အကာ
  12. ကိုယ်တော့ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်
  13. ကိုယ်တော်တစ်ပါးတည်းသာ

  • 4 min

Top Podcasts In Christianity

Listeners Also Subscribed To