78 episodes

Энэхүү ярилцлагын нэвтрүүлгийн зорилго нь зугаатай яриаг сонсогчиддоо хүргэх бөгөөд ямар нэгэн өндөр хүлээлт үүсгэхгүй, шүүлтүүрт баригдахгүй байхын тулд "Битгий сонс" хэмээн нэрлэсэн билээ.

ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠤᠭᠠᠲᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠲᠡ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠢᠭᠦᠯᠲᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ 《ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

Битгий Сонс ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰ Бадрал, Ангараг, Батбилэг ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠯ᠂ ᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠭ᠂ ᠪᠠᠲᠤᠪᠢᠯᠢᠭ

  • Comedy

Энэхүү ярилцлагын нэвтрүүлгийн зорилго нь зугаатай яриаг сонсогчиддоо хүргэх бөгөөд ямар нэгэн өндөр хүлээлт үүсгэхгүй, шүүлтүүрт баригдахгүй байхын тулд "Битгий сонс" хэмээн нэрлэсэн билээ.

ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠤᠭᠠᠲᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠲᠡ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠢᠭᠦᠯᠲᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ 《ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

  "Битгий Сонс" podcast Episode 79: Г.Ганхүү (Шар Айраг)

  "Битгий Сонс" podcast Episode 79: Г.Ганхүү (Шар Айраг)

  "Шар Айраг" хамтлагийн ахлагч, "Үүргэвчтэй Аялал", "Nostalgie" нэвтрүүлгүүдээрээ та бидэнд сайн танигдсан Гэндэндарамын Ганхүү ах маань Битгий Сонс подкастын студид зочиллоо.
  Коронавирус, Ванга эмээгийн зөгнөл, 2020 оны Их Хурлын сонгууль, Монголын соёлын экспорт гэх зэрэг их сонирхолтой бөгөөд чухал сэдвүүдээр ярилцсаныг та бүхэн Битгий сонсоорой!

  《ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰ》 ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ 79 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠠᠩᠭᠢ᠄ ᠭ ∙ ᠭᠠᠨᠬᠦᠦ (ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ)

  《ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ》 ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ 《ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠪᠴᠢ ᠲᠡᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ》᠂ 《Nostalgie》 ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨᠳᠡᠩᠳᠠᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠨᠬᠦᠦ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠢ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰ ᠫᠣᠳᠺᠠᠰᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠳᠢ ᠳᠤ ᠵᠣᠴᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃
  ᠺᠣᠷᠤᠨᠠᠸᠢᠷᠦᠰ᠂ ᠸᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠡᠮᠧ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠩᠨᠡᠯ᠂ 2020 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠺᠰᠫᠣᠷᠲ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠦᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠠᠷᠠᠢ!

  • 1 hr 32 min
  "Битгий Сонс" podcast Episode 78: Батаа, Бадрал, Ангараг

  "Битгий Сонс" podcast Episode 78: Батаа, Бадрал, Ангараг

  "Битгий Сонс" подкастын үндсэн хөтлөгч, UB Comedy Club-ийн үүсгэн байгууллагч Б.Батбилэг маань USA Tour 2020 дуусгаад бидэн дээрээ хүрэлцэн ирлээ. 78 дахь дугаараа хүлээн авна уу.

  "Битгий Сонс" podcast Episode 77: Б.Ялалт

  "Битгий Сонс" podcast Episode 77: Б.Ялалт

  UB Radio 102.5 Yalalt's Parade хэмээн алдаршсан Б.Ялалт ах маань 77 дахь дугаарт оролцлоо. FM-д болж байсан мөн өөрийн амьдралийн хөгжилтэй, сонирхолтой дурсамжаа бидэнтэй хуваалцлаа. 77 дахь дугаараа хүлээн авна уу.

  "Битгий Сонс" podcast Episode 76: Б.Галаарид

  "Битгий Сонс" podcast Episode 76: Б.Галаарид

  "Битгий Сонс" podcast Episode 75: Б.Баттулга, Х.Цогбадрах

  "Битгий Сонс" podcast Episode 75: Б.Баттулга, Х.Цогбадрах

  "Битгий Сонс" podcast Episode 74: М.Батбилэг, Т.Мөнх

  "Битгий Сонс" podcast Episode 74: М.Батбилэг, Т.Мөнх

Customer Reviews

Redi OldB ,

Hey

🤩

---tootoochka ,

Duunii chanar

Tanai ihenh zochintoi episode uud dr badraliin yaria heterhii changa tsargiad, zochinii chin yaria sul bgad bnaa. Zochinii yariag sonsoh gd changalhaar badral buur aimarr changa orj ireed hetsuu bhiin maa

эвгүйгарсодоо ,

Хэнд зоне

Одоо жоохон комедианы талаар биш жоохон өөр юм ярьяаа үнхээр уйтгартай болж байншүү Наранзун ахын дугаар шиг гоё дугаарууд сонсмоор байна

Top Podcasts In Comedy

Listeners Also Subscribed To