19 min

אמור - ייחודו של חג השבועו‪ת‬ לקראת שבת תשפ"ג - הרב חיים סבתו

    • Judaism

לכל חג יש מצווה מיוחדת שרק בו היא מופיעה. מה המצווה הייחודית של שבועות? מה עניינו של קרבן שתי הלחם? מה הקשר בינו ובין קרבן העומר? בשיעור נלמד על הקשר החיצוני והפנימי שבין שני הקרבנות ובין פסח לשבועות.

לכל חג יש מצווה מיוחדת שרק בו היא מופיעה. מה המצווה הייחודית של שבועות? מה עניינו של קרבן שתי הלחם? מה הקשר בינו ובין קרבן העומר? בשיעור נלמד על הקשר החיצוני והפנימי שבין שני הקרבנות ובין פסח לשבועות.

19 min