14 min

לטהר אתכם - עיצומו של יום מכפר | פתח לנו שער | הרב גדי מכט‪ה‬ אורי וישעי - ימים נוראים עם ישיבת ברכת משה

    • Judaism

על יום הכיפורים כתוב בתורה "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני יהוה תטהרו". בשיעור נסביר את משמעות כפילות הטהרה בפסוק על פי הפירושים השונות, ומה יש לקחת מכך ליום הכיפורים בימינו.

על יום הכיפורים כתוב בתורה "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני יהוה תטהרו". בשיעור נסביר את משמעות כפילות הטהרה בפסוק על פי הפירושים השונות, ומה יש לקחת מכך ליום הכיפורים בימינו.

14 min