13 min

למה באתם השותלים? | הרוחניות בעבודת האדמה | הרב אברהם וולפסו‪ן‬ ישיבת ברכת משה מעלה אדומים

    • Judaism

אנו שמחים להגיש לקהל הלומדים והידידים של הישיבה סדרה מיוחדת לכבוד ט''ו בשבט העוסקת בחקלאות ומשמעותה לימינו.

בשיעור זה מדבר הרב אברהם וולפסון על המצוות התלויות בארץ כמצוות החקלאות שתפקידן הלקשור בין הקב"ה, א"י ועמ"י. ניתן לראות זאת דרך פירוש הרמב"ן המסביר את ייחודה של ארץ ישראל כתלויה בחסדי שמים ומפגיש אותנו עם הקב"ה דרך הציפייה שלנו לברכה והצלחה, מה שדורש מעם ישראל לתקן את מעשיו על מנת שיהיה ראוי לגשם ולתבואה.
הרב הסביר שהחיבור לאדמה אצל עם ישראל הוא לא רק במובן הכספי אלא יש בו רבדים רוחניים בהם עבודת הקרקע קשורה בעבודת ה'. צד זה בא לידי ביטוי באופן מיוחד בשלושת הרגלים שמלבד עניינם ההיסטורי, קיים בהם עניין סביב החקלאות ועונות השנה כאשר בהתאם אליהם גם מובאים הקורבנות המוקרבים בכל אחד מן הרגלים. צד נוסף אותו מביא הספורנו בקורבנות החקלאות המוקרבים במועדים הוא היכולת להתפלל על התבואה שתגדל בתקופה הקרובה.

אנו שמחים להגיש לקהל הלומדים והידידים של הישיבה סדרה מיוחדת לכבוד ט''ו בשבט העוסקת בחקלאות ומשמעותה לימינו.

בשיעור זה מדבר הרב אברהם וולפסון על המצוות התלויות בארץ כמצוות החקלאות שתפקידן הלקשור בין הקב"ה, א"י ועמ"י. ניתן לראות זאת דרך פירוש הרמב"ן המסביר את ייחודה של ארץ ישראל כתלויה בחסדי שמים ומפגיש אותנו עם הקב"ה דרך הציפייה שלנו לברכה והצלחה, מה שדורש מעם ישראל לתקן את מעשיו על מנת שיהיה ראוי לגשם ולתבואה.
הרב הסביר שהחיבור לאדמה אצל עם ישראל הוא לא רק במובן הכספי אלא יש בו רבדים רוחניים בהם עבודת הקרקע קשורה בעבודת ה'. צד זה בא לידי ביטוי באופן מיוחד בשלושת הרגלים שמלבד עניינם ההיסטורי, קיים בהם עניין סביב החקלאות ועונות השנה כאשר בהתאם אליהם גם מובאים הקורבנות המוקרבים בכל אחד מן הרגלים. צד נוסף אותו מביא הספורנו בקורבנות החקלאות המוקרבים במועדים הוא היכולת להתפלל על התבואה שתגדל בתקופה הקרובה.

13 min