1 hr 5 min

׳׳לערבב את השטן׳׳ | אורי וישעי 7 | הרב יונתן רוזי‪ן‬ אורי וישעי - ימים נוראים עם ישיבת ברכת משה

    • Judaism

על שאלתו של רבי יצחק, מדוע תוקעים גם מיושב וגם מעומד, הוא עונה: "כדי לערבב את השטן". בהסברת התשובה נחלקו הראשונים. מה שנראה כמחלוקת בהסברה טכנית של התשובה, מגלה לנו למעשה מחלוקת מהותית על מהותן של שתי התקיעות: תקיעות דמיושב, ותקיעות דמעומד. מה התפקיד של כל אחת מהן? איזו אחת מהן היא העיקרית? האם התקיעות מכוונות כלפי שמיא או כלפינו? בשיעור, נראה את גישתם של בעל המאור, הראב"ד, הרמב"ן, ר"ח והרמב"ם, נראה מה המשמעות של כל אחד מן הפירושים, ונבין את עומק הפירוש של כל אחד מהם.

על שאלתו של רבי יצחק, מדוע תוקעים גם מיושב וגם מעומד, הוא עונה: "כדי לערבב את השטן". בהסברת התשובה נחלקו הראשונים. מה שנראה כמחלוקת בהסברה טכנית של התשובה, מגלה לנו למעשה מחלוקת מהותית על מהותן של שתי התקיעות: תקיעות דמיושב, ותקיעות דמעומד. מה התפקיד של כל אחת מהן? איזו אחת מהן היא העיקרית? האם התקיעות מכוונות כלפי שמיא או כלפינו? בשיעור, נראה את גישתם של בעל המאור, הראב"ד, הרמב"ן, ר"ח והרמב"ם, נראה מה המשמעות של כל אחד מן הפירושים, ונבין את עומק הפירוש של כל אחד מהם.

1 hr 5 min