231 episodes

שיעורים במורה הנבוכים לרבינו משה ב״ר מימון, מהדורת מפעל משנה תורה.
הרב בן-ציון (בנצי) אוריאל, ישיבת בית אל.


תוכן:

הקדמות – האמונה והתורה לעומק אמיתתן וסודן (10 שיעורים, מספרים 1-10)

חלק א – דעת ה‘ א-ל עולם (76 פרקים, 88 שיעורים, מספרים 11-98)
פרקי המונחים (א-מט), 42 שיעורים, מס‘ 11-52
פרקי התארים (נ-ע), 27 שיעורים, מס‘ 53-79
פרקי הכלאם (עא-עו), 19 שיעורים, מס‘ 80-98

חלק ב – הא-לוה, הבריאה והנבואה (48 פרקים, 99 שיעורים, מספרים 1-99)
פרקי הא-ל והעולם (הנחות-יב), 26 שיעורים, מס‘ 1-26
[נספח – הלכות יסודי התורה, פרקים א-ד, 14 שיעורים, מספרים 27-40]
פרקי הבריאה (יג-לא), 35 שיעורים, מס‘ 41-75
פרקי הנבואה (לב-מח), 24 שיעורים, מס‘ 76-99

חלק ג – ההשגחה והתורה (50 פרקים, שיעורים, מספרים 1-149)
פרקי המרכבה (הקדמה-ז), 13 שיעורים, מס‘ 1-13
פרקי ההשגחה (ח-כד), 58 שיעורים, מס‘ 14-71
פרקי טעמי המצוות (כה-נ), שיעורים, מס‘ 72-149

חתימת הספר – עבודת האדם ושלמותו התכליתית (4 פרקים, נא-נד, שיעורים, מספרים 150-163)

מורה הנבוכים לרמב״‪ם‬ הרב בן ציון אוריאל

  • Education

שיעורים במורה הנבוכים לרבינו משה ב״ר מימון, מהדורת מפעל משנה תורה.
הרב בן-ציון (בנצי) אוריאל, ישיבת בית אל.


תוכן:

הקדמות – האמונה והתורה לעומק אמיתתן וסודן (10 שיעורים, מספרים 1-10)

חלק א – דעת ה‘ א-ל עולם (76 פרקים, 88 שיעורים, מספרים 11-98)
פרקי המונחים (א-מט), 42 שיעורים, מס‘ 11-52
פרקי התארים (נ-ע), 27 שיעורים, מס‘ 53-79
פרקי הכלאם (עא-עו), 19 שיעורים, מס‘ 80-98

חלק ב – הא-לוה, הבריאה והנבואה (48 פרקים, 99 שיעורים, מספרים 1-99)
פרקי הא-ל והעולם (הנחות-יב), 26 שיעורים, מס‘ 1-26
[נספח – הלכות יסודי התורה, פרקים א-ד, 14 שיעורים, מספרים 27-40]
פרקי הבריאה (יג-לא), 35 שיעורים, מס‘ 41-75
פרקי הנבואה (לב-מח), 24 שיעורים, מס‘ 76-99

חלק ג – ההשגחה והתורה (50 פרקים, שיעורים, מספרים 1-149)
פרקי המרכבה (הקדמה-ז), 13 שיעורים, מס‘ 1-13
פרקי ההשגחה (ח-כד), 58 שיעורים, מס‘ 14-71
פרקי טעמי המצוות (כה-נ), שיעורים, מס‘ 72-149

חתימת הספר – עבודת האדם ושלמותו התכליתית (4 פרקים, נא-נד, שיעורים, מספרים 150-163)

  01 - מבוא לימוד מורה הנבוכים לרבינו הרמב״ם

  01 - מבוא לימוד מורה הנבוכים לרבינו הרמב״ם

   

  כותרת משנה: שיעור ראשון - פתיחה ללימוד

  תאריך: ב מרחשון התש"ף

  תקציר: ביארנו את חשיבות לימוד ספר מורה הנבוכים, כהדרכת רבינו הראי"ה קוק )שכל ת"ח צריך להיות בקיא בספר זה יחד עם ארבעה ספרים נוספים מכתבי הראשונים(, ואת התועלות העצומות העולות מספר זה להעמקת דעת ה' ודרכיו, דעת תורתו ומצוותיו וייעוד האדם בעולמו. סקרנו את תוכן החיבור ומבנהו בצורה כללית, ביארנו למי הספר נועד ומהי דרכינו בלימודו במסגרת זו.

  • 36 min
  02 - מגמת כתיבת המורה – הקריאה בשם ה' א-ל עולם

  02 - מגמת כתיבת המורה – הקריאה בשם ה' א-ל עולם

   

  כותרת משנה: שיעור 2 – שיר הפתיחה ומבוא לאיגרת לתלמיד

  תאריך: ה מרחשון התש"ף

  תקציר: למדנו את שיר הפתיחה שכתב הרמב"ם למו"נ הכולל את מגמתו להדריך לדרך הקודש של דעת ה' וההליכה בדרכיו, למדנו על משמעות קריאתו של הרמב"ם כל חייו "בשם ה' א-ל עולם" כהמשך לקריאתו של אברהם אבינו, והקדמנו מבוא לאיגרת התלמיד שבפתיחת המורה, כיצד כתב הרמב"ם את הספר, מהו מבנהו, למי שלחו הרמב"ם ולמי הוא מיועד.

  • 29 min
  03 - "חיברתיו לך ולשכמותך"

  03 - "חיברתיו לך ולשכמותך"

   

  כותרת משנה: שיעור 3 – האיגרת לתלמיד שבפתיחת המורה

  תאריך: ו מרחשון התש"ף

  תקציר: למדנו את איגרתו של הרמב"ם לתלמידו ר' יוסף שבעבורו ובעבור הדומים לו חיבר הרמב"ם את מורה הנבוכים. למדנו על התכונות הנדרשות לאדם בכדי להיות מוכן למסירה של סודות התורה וסודות ספרי הנבואה,למדנו על דרך לימוד הרמב"ם את אותו תלמיד, על היחס בין חכמות המתמטיקה, הגיאומטריה, האסטרונומיה והלוגיקה לחכמת האלוקות ועל הגורם שהוביל את הרמב"ם לחבר את סיפרו, אחר שכמעט שגנז את תוכניתו המקורית לחברו.

  • 31 min
  04 - הדרך ללמד את עומק אמיתה של תורה

  04 - הדרך ללמד את עומק אמיתה של תורה

  כותרת משנה: שיעור 4 – פתיחת המורה, פסקאות 1-4

  תאריך: ז מרחשון התש"ף

  תקציר: למדנו על שתי השיטות שעל ידם בחר הרמב"ם בספר המורה לחשוף את עומק הסודות המונחים בעומק כוונתם של התורה וספרי הנבואה. א( ביאור המונחים שבכתבי הקודש לעומקם ב( ביאור המשלים החבויים בהם. ע"י שתי דרכים אלו מורה הרמב"ם את פיתרון מבוכות החכמים שרוצים להבין כיצד מסתדרת התורה עם החכמה וע"י "ראשי פרקים" אלו הוא רומז בפניהם את עומק סודות מעשה בראשית ומעשה מרכבה.

  • 31 min
  05 - ההכרח ללמד ב"ראשי פרקים"

  05 - ההכרח ללמד ב"ראשי פרקים"

   

  כותרת משנה: שיעור 5 – פתיחת המורה, פסקאות 5-10

  תאריך: ח מרחשון התש"ף

  תקציר: הרמב"ם הביא את דברי חז"ל על אודות דרך הלימוד של סתרי התורה שהיא לחכם מבין מדעתו בלבד ובמסירת "ראשי פרקים" בלבד, ולימד שכך נהגה התורה עצמה בהצפנת הסתרים שבתוכה, כך נהגו גם כל שאר כתבי הקודש וחכמינו ז"ל, וכך תהיה גם דרכו בספר הזה. הרמב"ם הוסיף ותאר את קושי ההשגה העצום שיש בתפיסת עומק המושגים של סתרי התורה לאמתתם,וכיצד הם נעלמים מן הדעת לאחר הלימוד, והסיק )מתוך ניסיונו האישי( שבלתי ניתן ללמד את התכנים העמוקים הללו אלא בדרך זו של המשלת המשלים ומסירת ראשי הפרקים.

  • 31 min
  06 - שני חיבורים קדומים של הרמב"ם שגנזם תחילה ואחר כללם במורה הנבוכים

  06 - שני חיבורים קדומים של הרמב"ם שגנזם תחילה ואחר כללם במורה הנבוכים

   

  כותרת משנה: שיעור 6 – פתיחת המורה, פסקאות 11-16 [ועל המשלים 1-2].

  תאריך: ט מרחשון התש"ף

  תקציר: תחילה לימדנו הרמב"ם על הסתרים הסתומים במעשה בראשית ועל הטעם שהתורה בחרה לפתוח בהם ודווקא באופן הסתום שפתחה בהם, אחר, עסקנו בשני חיבורים שהחל הרמב"ם בחיבורם בצעירותו לבאר את עומק משמעות אגדות חז"ל הנראות מתמיהות ולבאר את מהות הנבואה ומדרגותיה ולמדנו מדוע הרמב"ם החליט לגונזם תחילה וכיצד הוא בחר לשקעם מאוחר יותר בתבנית חדשה בתוך ספר המורה. לבסוף למדנו את דברי הרמב"ם על מציאות המשלים והסודות הקיימים בעומקם של כתבי הקודש וכיצד עמל שלמה לחשוף ולדלותם ולהשקותם לרבים.

  • 33 min

Top Podcasts In Education

Jordan Harbinger
Dr. Jordan B. Peterson
Ashley Corbo
Natasha Graziano
Rich Roll
TED