45 min

פרק 29 - איך עושים הערכת שווי? עם פרופ' רו"ח הדס גלנדר, שותפה-ארנסט אנד יאנג, מרצה בכירה - ביה"ס לחשבונאות המכללה למינה‪ל‬ חוקי המשחק עם עו''ד עידו גונן

    • Management

בעולם העסקי והמשפטי נדרשים במצבים שונים להעריך את שוויה של חברה: לצורך רכישה, הצגה בדוחות כספיים ועוד. פרופ' הדס גלנדר מתמחה בנושא הזה. נפגשתי איתה לשיחה בשאלה, איך עושים זאת בפרקטיקה.

מהם הנתונים והמידע שתבקש כדי שתוכל לבצע הערכת שווי? האם הערכת שווי היא משהו מדויק? איך מעריכים חברה כאשר אחד הבעלים (ואולי הרוכש) הוא איש מפתח, ועבורו היא שווה יותר? מה ההבדל בין הערכה שעושות קרנות השקעה מדי תקופה ביחס לחברות המוחזקות על ידיהן, לבין הערכת שווי מלאה של חברה? איך מעריכים פרמיית שליטה? ואיך מעריכים נזקים במקרה של הפרות חוזיות?

בעולם העסקי והמשפטי נדרשים במצבים שונים להעריך את שוויה של חברה: לצורך רכישה, הצגה בדוחות כספיים ועוד. פרופ' הדס גלנדר מתמחה בנושא הזה. נפגשתי איתה לשיחה בשאלה, איך עושים זאת בפרקטיקה.

מהם הנתונים והמידע שתבקש כדי שתוכל לבצע הערכת שווי? האם הערכת שווי היא משהו מדויק? איך מעריכים חברה כאשר אחד הבעלים (ואולי הרוכש) הוא איש מפתח, ועבורו היא שווה יותר? מה ההבדל בין הערכה שעושות קרנות השקעה מדי תקופה ביחס לחברות המוחזקות על ידיהן, לבין הערכת שווי מלאה של חברה? איך מעריכים פרמיית שליטה? ואיך מעריכים נזקים במקרה של הפרות חוזיות?

45 min