7 min

פרק 49 - נשמה טהורה מלוכלכת, יוונים ויהודי‪ם‬ הרוקנרול של החיים השראה והתפתחות אישית עם פז מושקוביץ

    • Self-Improvement

מה זה אומר לשמור על הנשמה שלכם
טהורה ותמיד תמיד להמשיך ולהדליק את האור?

 דרך הסיפור
על חורבן וטומאת בית המקדש המשול לרוח של היהודי –
חנוכה ואגע קצת גם בקריסטמס –

מה זה אומר לשמור על הנשמה שלכם
טהורה ותמיד תמיד להמשיך ולהדליק את האור?

 דרך הסיפור
על חורבן וטומאת בית המקדש המשול לרוח של היהודי –
חנוכה ואגע קצת גם בקריסטמס –

7 min