24 min

بحران آب در خوزستا‪ن‬ پادکست ایندیپندنت فارسی

    • Politics

برای هر کس که رویدادهای ایران در سال‌های گذشته را دنبال کرده باشد اعتراضات این روزهای استان خوزستان جای تعجبی ندارد. مشکل بی‌آبی این‌بار گریبانگیر مردم خوزستان شده. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پاسخ اعتراض برحق مردم را با با سرکوب و گلوله داده‌اند تا چند نفر از مردم معترض کشته شوند.

مشکلات اقلیمی که ارتباطی نیز با پدیده جهانی تغییرات اقلیمی دارند البته در خیلی نقاط دنیا در جریانند:‌ از سیل‌های کشنده در آلمان تا آتش‌سوزی در جنگل‌های کالیفرنیا.

اما نگاهی به مشکلات خوزستان نشان می‌دهد که این بیش از آن‌که مشکلات صرف محیط‌زیستی باشد بی‌کفایتی‌های مدیریتی جمهوری اسلامی است که بحران حاضر را پیش آورده؛ بحرانی که با توجه به اوضاع خطیر کلی اقتصاد کشور به سرعت منجر به اعتراضات گسترده می‌شود که محدود به خوزستان نیستند.

برای هر کس که رویدادهای ایران در سال‌های گذشته را دنبال کرده باشد اعتراضات این روزهای استان خوزستان جای تعجبی ندارد. مشکل بی‌آبی این‌بار گریبانگیر مردم خوزستان شده. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پاسخ اعتراض برحق مردم را با با سرکوب و گلوله داده‌اند تا چند نفر از مردم معترض کشته شوند.

مشکلات اقلیمی که ارتباطی نیز با پدیده جهانی تغییرات اقلیمی دارند البته در خیلی نقاط دنیا در جریانند:‌ از سیل‌های کشنده در آلمان تا آتش‌سوزی در جنگل‌های کالیفرنیا.

اما نگاهی به مشکلات خوزستان نشان می‌دهد که این بیش از آن‌که مشکلات صرف محیط‌زیستی باشد بی‌کفایتی‌های مدیریتی جمهوری اسلامی است که بحران حاضر را پیش آورده؛ بحرانی که با توجه به اوضاع خطیر کلی اقتصاد کشور به سرعت منجر به اعتراضات گسترده می‌شود که محدود به خوزستان نیستند.

24 min