50 episodes

تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، گزارش‌های روز، مصاحبه با مسوولان و صاحب‌نظران، تحلیل‌ها و بحث‌های جامع در مورد مهم‌ترین رویدادهای افغانستان و جهان، صدای شما و سایر مطالب علمی، معلوماتی و آموزشی را در برنامه‌های خبری آشنا دنبال کنید.

برنامۀ خبری آشنا - صدای امریک‪ا‬ صدای امریکا دری VOA Dari

  • News
  • 4.5 • 2 Ratings

تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، گزارش‌های روز، مصاحبه با مسوولان و صاحب‌نظران، تحلیل‌ها و بحث‌های جامع در مورد مهم‌ترین رویدادهای افغانستان و جهان، صدای شما و سایر مطالب علمی، معلوماتی و آموزشی را در برنامه‌های خبری آشنا دنبال کنید.

  • video
  برنامۀ یک‌شنبه خبری آشنا - ميزان ۰۳, ۱۴۰۱

  برنامۀ یک‌شنبه خبری آشنا - ميزان ۰۳, ۱۴۰۱

  تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، گزارش‌های جالب و معلوماتی از سراسر جهان، مصاحبه‌های مسوولان و صاحب‌نظران، صدای شما و سایر مطالب را در برنامه‌های تلویزیون آشنا از روزهای شنبه تا پنج‌شنبه دنبال کنید.

  • 28 min
  • video
  برنامۀشنبه خبری آشنا - ميزان ۰۲, ۱۴۰۱

  برنامۀشنبه خبری آشنا - ميزان ۰۲, ۱۴۰۱

  تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، گزارش‌های جالب و معلوماتی از سراسر جهان، مصاحبه‌های مسوولان و صاحب‌نظران، صدای شما و سایر مطالب را در برنامه‌های تلویزیون آشنا از روزهای شنبه تا پنجشنبه دنبال کنید.

  • 28 min
  • video
  برنامۀ پنج‌شنبه خبری آشنا - سنبله ۳۱, ۱۴۰۱

  برنامۀ پنج‌شنبه خبری آشنا - سنبله ۳۱, ۱۴۰۱

  تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، گزارش‌های جالب و معلوماتی از سراسر جهان، مصاحبه‌های مسوولان و صاحب‌نظران، صدای شما و سایر مطالب را در برنامه‌های تلویزیون آشنا از روزهای شنبه تا پنج‌شنبه دنبال کنید.

  • 28 min
  • video
  برنامۀ چهارشنبه خبری آشنا - سنبله ۳۰, ۱۴۰۱

  برنامۀ چهارشنبه خبری آشنا - سنبله ۳۰, ۱۴۰۱

  تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، گزارش‌های جالب و معلوماتی از سراسر جهان، مصاحبه‌های مسوولان و صاحب‌نظران، صدای شما و سایر مطالب را در برنامه‌های تلویزیون آشنا از روزهای شنبه تا پنج‌شنبه دنبال کنید.

  • 28 min
  • video
  برنامۀ سه‌شنبه خبری آشنا - سنبله ۲۹, ۱۴۰۱

  برنامۀ سه‌شنبه خبری آشنا - سنبله ۲۹, ۱۴۰۱

  تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، گزارش‌های جالب و معلوماتی از سراسر جهان، مصاحبه‌های مسوولان و صاحب‌نظران، صدای شما و سایر مطالب را در برنامه‌های تلویزیون آشنا از روزهای شنبه تا پنج‌شنبه دنبال کنید.

  • 28 min
  • video
  برنامۀ دوشنبه خبری آشنا - سنبله ۲۸, ۱۴۰۱

  برنامۀ دوشنبه خبری آشنا - سنبله ۲۸, ۱۴۰۱

  تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، گزارش‌های جالب و معلوماتی از سراسر جهان، مصاحبه‌های مسوولان و صاحب‌نظران، صدای شما و سایر مطالب را در برنامه‌های تلویزیون آشنا از روزهای شنبه تا پنج‌شنبه دنبال کنید.

  • 28 min

Customer Reviews

4.5 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

More by Voice of America

VOA Learning English
VOA Learning English
VOA Learning English
VOA Learning English
VOA Learning English
美国之音