24 min

جرعه 32 ● مراتب لذ‪ت‬ پادکست می ـ خوانش حکمت زندگی شوپنهاور | Mey

    • Philosophy

چنانکه در جرعه سی و یکم شنیدید، شوپنهاور از «انواع لذت» سخن به میان  آورده اما توضیحی در خصوص اینکه منظورش از «انواع» چیست و نوع‌های مختلف  لذت چه نسبت و مراتبی دارند طرح نشده. در جرعه سی و دوم حاصل بررسی‌ام در  پاسخ به این سوال را تقدیم کرده‌ام و اما استثنائا با توضیحی که ارائه شده،  اشاره‌ای داشته‌ام به اشارات بوعلی سینا  - در باب حکمت زندگی صفحه 31 - اشارات بوعلی سینا – جلد دوم – نمط هشتم ●  تقدیم از: حسام ایپکچی ● خُم اول: حکمت زندگی – آرتور شوپنهاور
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

چنانکه در جرعه سی و یکم شنیدید، شوپنهاور از «انواع لذت» سخن به میان  آورده اما توضیحی در خصوص اینکه منظورش از «انواع» چیست و نوع‌های مختلف  لذت چه نسبت و مراتبی دارند طرح نشده. در جرعه سی و دوم حاصل بررسی‌ام در  پاسخ به این سوال را تقدیم کرده‌ام و اما استثنائا با توضیحی که ارائه شده،  اشاره‌ای داشته‌ام به اشارات بوعلی سینا  - در باب حکمت زندگی صفحه 31 - اشارات بوعلی سینا – جلد دوم – نمط هشتم ●  تقدیم از: حسام ایپکچی ● خُم اول: حکمت زندگی – آرتور شوپنهاور
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

24 min