30 min

جرعه 34 ● چُلمنیس‪م‬ پادکست می ـ خوانش حکمت زندگی شوپنهاور | Mey

    • Philosophy

جرعۀ سی و چهارم: چُلمنیسم احتمالاً شما هم مثل من اگر در متن‌خوانی شوپنهاور به کلمه «چلمن» برسید  کنجکاوی‌تان برانگیخته خواهد شد که این متفکر عمیق و دقیق، چه کسانی را با  عنوان «چلمن» خطاب می‌کند. چه بسا بعد از شنیدن این چند دقیقه دریابیم که  بسیاری از ما نیز در زندگی‌مان رفتارهای چلمن‌گونه داشته‌ایم. برای اینکه  توجه داشته باشیم همه ما ممکن است در برخی شئون زندگی گرفتار این رویه و  عادت باشیم و مسئله محدود به شخص یا گروه خاصی نیست من «ایسم» را به این  کلمه اضافه کردم تا بیانگر نحوه‌ای از مواجهه با واقعیت در جهان باشد. این جرعه از مِی، خارج از کتاب درباب حکمت زندگی و بر اساس بخشی از کتاب  اصلی شوپنهاور است؛ اما به نظرم آمد آگاهی بر این قاعده ما را در درک  بسیاری از مسائل، از جمله حکمت زندگی، یاری خواهد کرد. منابع: - جهان همچون اراده و تصور – صفحه 82 تقدیم از: حسام ایپکچی خُم اول: حکمت زندگی – آرتور شوپنهاور این اپیزود را همچنین می‌توانید در سایت مِی | شنوتو بشنوید. @Mey_podcast | © @Ensanak
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

جرعۀ سی و چهارم: چُلمنیسم احتمالاً شما هم مثل من اگر در متن‌خوانی شوپنهاور به کلمه «چلمن» برسید  کنجکاوی‌تان برانگیخته خواهد شد که این متفکر عمیق و دقیق، چه کسانی را با  عنوان «چلمن» خطاب می‌کند. چه بسا بعد از شنیدن این چند دقیقه دریابیم که  بسیاری از ما نیز در زندگی‌مان رفتارهای چلمن‌گونه داشته‌ایم. برای اینکه  توجه داشته باشیم همه ما ممکن است در برخی شئون زندگی گرفتار این رویه و  عادت باشیم و مسئله محدود به شخص یا گروه خاصی نیست من «ایسم» را به این  کلمه اضافه کردم تا بیانگر نحوه‌ای از مواجهه با واقعیت در جهان باشد. این جرعه از مِی، خارج از کتاب درباب حکمت زندگی و بر اساس بخشی از کتاب  اصلی شوپنهاور است؛ اما به نظرم آمد آگاهی بر این قاعده ما را در درک  بسیاری از مسائل، از جمله حکمت زندگی، یاری خواهد کرد. منابع: - جهان همچون اراده و تصور – صفحه 82 تقدیم از: حسام ایپکچی خُم اول: حکمت زندگی – آرتور شوپنهاور این اپیزود را همچنین می‌توانید در سایت مِی | شنوتو بشنوید. @Mey_podcast | © @Ensanak
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

30 min