14 min

خطای رایج یوایکس رایتینگ، در طراحی تجربه کاربری فارس‪ی‬ پادکست یو ایکس رایتینگ UX Writing | خانه تجربه‌نویسی

    • Design

 

خطایی رایج در یواکس رایتینگ محصولات فارسی
این کدام خطای رایج یوایکس رایتینگ، در طراحی تجربه کاربری فارسی است که یک مطلب را به خود اختصاص داده است؟
دربارۀ یک خطای جزئی حرف می‌زنیم که از دید بسیاری از طراحان فارسی دور مانده است، اما حتی اینستاگرام و گوگل (در نسخۀ فارسی) آن را رعایت می‌کنند.

خواندن این مطلب در مجلۀ یواکس رایتینگ

 

خطایی رایج در یواکس رایتینگ محصولات فارسی
این کدام خطای رایج یوایکس رایتینگ، در طراحی تجربه کاربری فارسی است که یک مطلب را به خود اختصاص داده است؟
دربارۀ یک خطای جزئی حرف می‌زنیم که از دید بسیاری از طراحان فارسی دور مانده است، اما حتی اینستاگرام و گوگل (در نسخۀ فارسی) آن را رعایت می‌کنند.

خواندن این مطلب در مجلۀ یواکس رایتینگ

14 min