19 min

داستان دوم | من آینه نیستم (قسمت اول‪)‬ Koodakestan | کودکستان

    • Parenting

در این قسمت نمایشنامه رادیویی «من آینه نیستم» رابطه‌ی پدر و مادر با فرزند مورد بررسی قرار گرفته.با ما همراه باشید

در این قسمت نمایشنامه رادیویی «من آینه نیستم» رابطه‌ی پدر و مادر با فرزند مورد بررسی قرار گرفته.با ما همراه باشید

19 min