36 min

داستان رستم و اسفندیار، بخش ۲ به روایت دکتر شهیره شریف چکیده‌ای از شاهنامه، بزم و رزم رستم

    • Books

دوستان شاهنامه، چکیده‌ای از شاهنامه، بزم و رزو رستم، رستم و اسفندیار، بخش ۲ به روایت دکار شهیره شریف #دوستان_شاهنامه

دوستان شاهنامه، چکیده‌ای از شاهنامه، بزم و رزو رستم، رستم و اسفندیار، بخش ۲ به روایت دکار شهیره شریف #دوستان_شاهنامه

36 min

Top Podcasts In Books