3 hr 7 min

دل به دریا زدن - آرش نادر‪ی‬ Fancast - فن کست

    • Marketing

آرش نادری طراح واسط کاربری در شرکت سی دی پراجکت رد است که در حال حاضر روی بازی سایبرپانک کار می‌کنند.
تجربیات آرش برای کسانی که در مورد کار کردن در شرکت‌های سطح اولی جهانی بازی‌سازی کنجکاو باشند بسیار با ارزش است.
گفتگو با امیرحسین فصیحی

آرش نادری طراح واسط کاربری در شرکت سی دی پراجکت رد است که در حال حاضر روی بازی سایبرپانک کار می‌کنند.
تجربیات آرش برای کسانی که در مورد کار کردن در شرکت‌های سطح اولی جهانی بازی‌سازی کنجکاو باشند بسیار با ارزش است.
گفتگو با امیرحسین فصیحی

3 hr 7 min

Top Podcasts In Marketing