30 min

رابطه ایران و اعرا‪ب‬ پادکست ایندیپندنت فارسی

    • Politics

رابطه ایران و اعراب از زمان تشکیل حکومت ها و دولت های عربی مسیری پر فراز و نشیب را طی کرده است.
این مسیر گاهی همراه با احترام و اعتماد بوده و طی دوره ای درگیر سوء تفاهم ها و درگیری هایی شده، که روابط ایران و اعراب به آن تیره شده است.
دکتر علیرضا نوری زاده در این پادکست برای بررسی روند تاریخی روابط ایران و اعراب، کارشناس مهمان ایندیپندنت فارسی هستند.

رابطه ایران و اعراب از زمان تشکیل حکومت ها و دولت های عربی مسیری پر فراز و نشیب را طی کرده است.
این مسیر گاهی همراه با احترام و اعتماد بوده و طی دوره ای درگیر سوء تفاهم ها و درگیری هایی شده، که روابط ایران و اعراب به آن تیره شده است.
دکتر علیرضا نوری زاده در این پادکست برای بررسی روند تاریخی روابط ایران و اعراب، کارشناس مهمان ایندیپندنت فارسی هستند.

30 min