27 min

رستم و اسفندیار، بخش ۱ ، به روایت دکتر شهیره شریف چکیده‌ای از شاهنامه، بزم و رزم رستم

    • Books

دوستان شاهنامه، چکیده‌ای از شاهنامه، بزم و رزم رستم، رستم و اسفندیار، بخش ۱، به روایت دکتر شهیره شریف #دوستان_شاهنامه #شهیره_سنگریزه

دوستان شاهنامه، چکیده‌ای از شاهنامه، بزم و رزم رستم، رستم و اسفندیار، بخش ۱، به روایت دکتر شهیره شریف #دوستان_شاهنامه #شهیره_سنگریزه

27 min

Top Podcasts In Books