7 min

سفر به ایرانک، بخش پنج‪م‬ آوای کتابک

    • Parenting

نشانه‌های کودکی در زیست‌بوم اعصارایرانک در بخشی از سفر، زاویه دید خود را از کودکان به بزرگسالان تغییر می‌دهد؛ اگرچه همچنان راوی کودک و کودکی باقی می‌ماند. چرا که کاوش ایرانک در هزارتوی فرهنگ و زیست‌بوم ایرانی، اقتضا می‌کند که از نگاه بزرگسالان اعصار گذشته به کودک و کودکی، پرده برداشته شود.سفر به ایرانک، بخش پنجمhttps://ketabak.org/ni6cu

نشانه‌های کودکی در زیست‌بوم اعصارایرانک در بخشی از سفر، زاویه دید خود را از کودکان به بزرگسالان تغییر می‌دهد؛ اگرچه همچنان راوی کودک و کودکی باقی می‌ماند. چرا که کاوش ایرانک در هزارتوی فرهنگ و زیست‌بوم ایرانی، اقتضا می‌کند که از نگاه بزرگسالان اعصار گذشته به کودک و کودکی، پرده برداشته شود.سفر به ایرانک، بخش پنجمhttps://ketabak.org/ni6cu

7 min