37 min

قسمت بیست و چهارم بازی با دینامیت نوشته ی جان آپدای‪ک‬ پادکست سه نقطه

    • Books

داستانهای آپدایک زندگی طبقه­ ی متوسط آمریکا رو نشان می ­دهند و در روابط آدم­ها دقیق می­ شوند. داستان بازی با دینامیت برشهایی از کودکی، میانسالی و پیری قهرمان داستان را نقل می کند و در خلال آن از معنای زندگی و مرگ حرف می زند.

داستانهای آپدایک زندگی طبقه­ ی متوسط آمریکا رو نشان می ­دهند و در روابط آدم­ها دقیق می­ شوند. داستان بازی با دینامیت برشهایی از کودکی، میانسالی و پیری قهرمان داستان را نقل می کند و در خلال آن از معنای زندگی و مرگ حرف می زند.

37 min

Top Podcasts In Books