1 hr 22 min

قسمت دو - حفاظت از خزندگان و دوزیستان در ایرا‪ن‬ توکا کست

    • Natural Sciences

باربد صفایی، خزنده شناس و هم‌موسس «موسسه خزنده‌شناسان پارس» در این قسمت مهمان توکا کست است. باربد از آنچه در عرصه حفاظت از خزندگان و دوزیستان در ایران می‌گذرد می‌گوید.همچنین دغدغه‌های مالی و نیروی انسانی در این پادکست از موضوعات اصلی است.

باربد صفایی، خزنده شناس و هم‌موسس «موسسه خزنده‌شناسان پارس» در این قسمت مهمان توکا کست است. باربد از آنچه در عرصه حفاظت از خزندگان و دوزیستان در ایران می‌گذرد می‌گوید.همچنین دغدغه‌های مالی و نیروی انسانی در این پادکست از موضوعات اصلی است.

1 hr 22 min